REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Cemit Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie (kod pocztowy 05-500, ul. Bema 59 lok. 27) za pośrednictwem sklepu internetowego www.masazery.eu (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Cemit Sp. z o.o. usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

§ 1 Definicje

 1. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
 3. Dostawca – oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.
 4. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 5. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 6. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.
 8. Login – oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w
  Sklepie Internetowym.
 9. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 10. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
 11. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 12. Sprzedawca – oznacza Cemit Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie (kod pocztowy 05-500), ul. Bema 59 lok. 27 , NIP: 1231361448, o numerze KRS 0000686812; e-mail: cemit@cemit.pl, będącego jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.
 1. Strona Internetowa Sklepu – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie www.masazery.eu.
 2. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
 3. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do
  informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 4. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 2. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub FireFox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli.
 3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików “cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików “cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
 4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 6. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 7. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.

§ 3 Rejestracja

 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
 2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
 4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie
  Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i
  dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

§ 4 Zamówienia

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy
  sprzedaży.
 2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia “DODAJ DO KOSZYKA” pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU”
  sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”. Każdorazowo
  przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z
  Umową sprzedaży.
 4. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 5. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.
 6. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o
  przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §4 ust. 4 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 7. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku, na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta
  podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.

§ 5 Płatności

 1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
  a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia
  rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia
  oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
  b) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności przelewy24 (w tym przypadku
  realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia
  przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu przelewy24 o
  dokonaniu płatności przez Klienta);
  c) gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku
  realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia
  przyjęcia zamówienia).
 3. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu o
  terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z
  zawartej Umowy sprzedaży.
 4. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w §5 ust.
  3 Regulaminu, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje
  o nim Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności
  zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od
  Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności,
  Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na
  podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§ 6 Dostawa

 1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Produkty oferowane w sprzedaży dostępne są w naszym magazynie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
 4. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.
 5. Dostawa realizowana jest do 48h od momentu zaksięgowania płatności.
 6. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z §5 ust. 2 Regulaminu.
 7. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży w wypadku wyboru przez Klienta opcji płatności „za pobraniem”.
 8. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 9. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 10. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
 11. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary. Klient w celu otrzymania faktury VAT powinien zadeklarować w momencie dokonywania zakupu, że nabywa Towar, jako Przedsiębiorca (podatnik). Zgłoszenie powyższej deklaracji, następuje poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia, przed wysłaniem zamówienia do
  Sprzedawcy.
 12. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

§ 7 Rękojmia

 1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:
  a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że
  Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na
  wolny od wad albo wadę usunie.
  Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez
  Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub
  usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać
  wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że
  doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo
  wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
  Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i
  znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta
  inny sposób zaspokojenia.
  b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest
  obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez
  nadmiernych niedogodności dla Klienta.
  Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z
  Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w
  porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży
  wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz
  wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia
  pokrywa Sprzedawca.
 4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed
  upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru
  na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed
  upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy
  sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał
  wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży
  lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu
  do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
 5. W przypadku Klienta będącego Przedsiębiorcą, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi przed
  upływem 1 roku od dnia Dostawy.
 6. Klient będący Przedsiębiorcą traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Towaru w
  czasie i w sposób przyjęty przy Towarach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o
  dostrzeżonej wadzie.
 7. Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie
  z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

§ 8 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może
  kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do
  reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
 3. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych
  świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie
  elektronicznej i przesłana na adres cemit@cemit.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient
  winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie
  14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.


§ 9 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni
  odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w
  posiadanie przez Konsumenta.
  Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu.
  Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Sprzedawcy, za pośrednictwem
  poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór
  został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: Formularz
  odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu
  za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej pod adresem: Elektroniczny
  Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego
  upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie formularza złożonego za
  pośrednictwem strony internetowej.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 4. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca
  przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia
  otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie
  dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może
  wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem
  Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które
  zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru
  inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest
  zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w
  terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy
  odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 8. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty
  zwrotu Towaru.
 9. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą,
  Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem
  korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i
  funkcjonowania Towaru.
 11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego
  użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się
  dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem
  w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,
  której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów
  higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.


§ 10 Usługi nieodpłatne

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
  a) Formularz kontaktowy;
  b) Poleć znajomemu;
  c) Prowadzenie Konta Klienta;
  d) Zamieszczanie opinii.
 2. Usługi wskazane w §10 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu
  udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób
  właściwy dla zmiany Regulaminu.
 4. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na
  Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.
 5. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega
  na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.
 6. Usługa nieodpłatna Poleć znajomemu polega na umożliwieniu przez Sprzedawcę Klientom
  wysłanie przez tych Klientów do znajomego, wiadomości elektronicznej dotyczącej wybranego przez
  nich Towaru. Klient przed wysłaniem wiadomości określa Towar mający być przedmiotem polecenia, a następnie poprzez funkcję “Poleć znajomemu” wypełnia formularz podając swój adres e-mail oraz adres e-mail osoby znajomej, której chce polecić wybrany Towar. Klient nie może wykorzystywać przedmiotowej usługi w innym celu niż polecenie wybranego Towaru. Klient nie otrzymuje wynagrodzenia lub innego typu korzyści za korzystanie z przedmiotowej usługi.
 1. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Poleć znajomemu, możliwa jest w każdej chwili i polega na
  zaprzestaniu wysyłania poleceń wybranych Towarów znajomym Klienta.
 2. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach
  opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach
  Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas
  Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.
 3. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta Klienta,
  przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono
  zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
 4. Usługa Zamieszczanie opinii polega na umożliwieniu przez Sprzedawcę, Klientom
  posiadającym Konto Klienta publikacji na Stronie Internetowej Sklepu indywidualnych i subiektywnych
  wypowiedzi Klienta dotyczących w szczególności Towarów.
 5. Rezygnacja z usługi Zamieszczanie opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu
  zamieszczania treści przez Klienta na Stronie Internetowej Sklepu.
 6. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług
  nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów,
  naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie
  dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w
  szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi
  działaniami hackerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z
  wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę
  zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o
  zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany
  przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

§ 11 Odpowiedzialność Klienta w zakresie zamieszczanych przez niego treści

 1. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania
  treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie powinny być utożsamiane z jego
  działalnością. Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu
  odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
 2. Klient oświadcza, że:
  a) jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności
  przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio – utworów, przedmiotów praw własności
  przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści;
  b) umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których mowa w §10 Regulaminu,
  danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny,
  dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;
  c) wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Klientów oraz Sprzedawcę, jak
  również upoważnia Sprzedawcę do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami
  niniejszego Regulaminu;
  d) wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie
  autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Klient nie jest uprawniony do:
  a) zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §10 Regulaminu, danych
  osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem
  zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;
  b) zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §10 Regulaminu, treści o
  charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.
 4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Klientów treści pod warunkiem
  otrzymania powiadomienia zgodnie z §12 Regulaminu.
 5. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów w ramach korzystania z usług, o których mowa
  w §10 Regulaminu, treści które mogłyby w szczególności:
  a) zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
  b) naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich
  i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające
  związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
  c) posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby
  słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie
  uznawanych za obraźliwe);
  d) pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy;
  e) naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy
  obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
 6. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §12 Regulaminu, Sprzedawca zastrzega
  sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klientów w ramach
  korzystania przez nich z usług, o których mowa w §10 Regulaminu, w szczególności w odniesieniu do
  treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów,
  stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących
  przepisów prawa. Sprzedawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.
 7. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Sprzedawcę umieszczonych przez
  niego treści w ramach Strony Internetowej Sklepu.

§ 12 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

 1. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie
  Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność,
  przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie
  zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.
 2. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania
  mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Sklepu, treści będących przyczyną naruszenia.

§ 13 Ochrona danych osobowych

 1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.


§ 14 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)

 1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą
  elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych
  przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka
  komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.
 3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie
  do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta
  podczas Rejestracji.

§ 15 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
  umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca
  ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście
  poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na
  nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
 3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do
  rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych
  na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z
  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych
  procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do
  pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub
  Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej
  Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
  Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest
  platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami
  na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia
  przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są
  realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez
  Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie
  Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego
  Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną
  zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej
  treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem
  umowy zgodnie z postanowieniami §14 Regulaminu.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2021 r.